Ø.Svenstrup - Historie

Nærværende tekst tager udgangspunkt i afsnittet om Ø. Svenstrup Kirke i bogen ”Lerup-Tranum-Øster Svenstrup”, skrevet af Ketty Johansson og udgivet af Brovst Kommune i 1989. Dette er redigeret og tilføjet oplysninger af kirke- og kulturmedarbejder Per Iversen i juli 2019 – oplysninger som bl.a. stammer fra www.aalborgstift.dk

 

BYGNINGEN
Ø. Svenstrup Kirke, der næsten udelukkende er bygget af munkesten, pånær nogle skifter med kvadersten i korets østgavl, er en af de yngre af Han Herreds kirker. Skib og kor opførtes i slutningen af 1200-tallet, formodentligt som afløsere for en oprindelig trækirke på stedet. Ved gravning på kirkegården er der nemlig gjort visse fund af træværk, som tyder på et sådant tidligere hus.
I murværket inde i kirken er der mindelser fra den katolske tid. På hver side af korbuen ses nemlig nicher, der stammer fra sidealtre, men historien tier om, hvem disse altre var indviede til.
Kvindeindgangen på nordsiden er sløjfet (i indmuringen sidder der et lille vindue), samtidig med at det første våbenhus formodentligt blev bygget i midten af 1880’erne. Det er således den oprindelige mandsindgang til skibet, der bruges i dag i dag.
Tårnet, der er fra midten af 1500-tallet, er opført af rå kampesten og munkesten og afsluttet med et pyramidespir. Tårnet bærer årstallet 1881. I løbet af 1880’erne gennemgik kirken nemlig en omfattende restaurering, hvor bl.a. tårnet blev repareret og sydmuren på kirken muret om.
Igen i 2006 restaureredes Ø. Svenstrup Kirke. Ved den lejlighed opførtes det nuværende våbenhus til afløsning for det gamle. Desuden fik både kor, skib og tårn nyt tag og tagkonstruktion, og inde i kirken blev bænke og alterskranke farvesat på ny.

 

DØBEFONT
Den romanske døbefont fra formodentligt 1100-tallet er det ældste stykke inventar og udført i granit. Med sin udformning og udsmykninger minder den meget om Torslev Kirkes font. Begge har således en glat kumme med to omløbende tovstave samt identiske firkantede fødder med rund hals med rundstav, hvilket i øvrigt er identisk med flere andre fonte i Han Herred.
Med sin oprindelse i 1100-tallet er Ø. Svenstrup Kirkes døbefont altså ældre end selve kirkebygningen, og kunne man få den til at fortælle, kunne man måske få opklaret, om den har stået i et beskedent gudshus af træ.

 

ALTER OG ALTERTAVLE
Alterbordet er af granit og midt på det ses en lille fordybning. – Måske et lille relikviegemme og dermed et levn fra katolsk tid.
Altertavlen er et smukt barokt billedskærerarbejde fra 1646, og ligesom kirkens kalk fra 1616 er den skænket af den velhavende fæster på Sdr. Skovsgård, Jens Nielsen. I midterfeltet ses nadveren, fremstillet med en yderst livagtig figurgruppe – dette er på hver side flankeret af en apostel: På beskuerens højre side ses Peter med nøglen. I topstykket ses den korsfæstede, flankeret af to hermer på hver side. Altertavlen er meget identisk med Haverslev Kirkes.
Alterstagerne stammer fra midten af 1500-tallet.

 

PRÆDIKESTOL.
I 1633 sættes prædikestolen ind i kirken; også den er en gave fra Jens Nielsen på Sdr. Skovsgård. Stolen bærer da også følgende indskrift: ”ANNO 1633 DEN 7. JUNI HAVER ERLIG OC VELACTIENS NIELS SKOVSGOR OC SIN HUSTRU MAREN GRAUSDATER PA EGEN BEKOSTNING GIVET DENE PREKESTOL.”
Som de eneste ligger Jens Nielsen og hustruen Margrethe Graversdatter begravet inde i kirken, nemlig oppe foran alteret.

 

GLASBILLEDER
Glasbillederne, der er ophængte i skibets vinduer, er af den lokale billedkunstner Kjeld Eriksen (1938-2008). Værkerne viser bl.a. De hellige Tre Konger og Kundskabens Træ.

 

ØVRIGT INVENTAR.
Det flotte kirkeskib, der er en model af skoleskibet ”Danmark”, er bygget af en lokal sømand og ophængt i 1964.
Kirkebøssen ved siden af indgangsdøren er et snedkerarbejde fra 1960.
I forbindelse med restaureringen i 2006 opsattes der på skibets vest væg, bag orglet, to præstetavler, der opregner Ø. Svenstrup Kirkes præster siden reformationen.

 

KIRKEKLOKKER
Den første klokke, som stammede fra midten af 1500-tallet, blev muligvis givet i bytte, da man i 1872 anskaffede en ny klokke. Denne afløstes i 1977 af den nuværende klokke.

 

GRAVMONUMENTER
På kirkegården findes flere ældre gravsten. Bl.a. ses på vestsiden af våbenhuset to smalle granitsten med indhuggede malteserkors, timeglas og initialer. De stammer fra henholdsvis 1764 og 1771 og blev rejst over møllerparret fra Janum Mølle, Maren Mortensdatter og Niels Jenssøn Møller. Sten i samme stil er i øvrigt indemurede i våbenhuset i Tranum Kirke; også disse stammer fra sidste halvdel af 1700-tallet.
Øst for våbenhuset ved Ø. Svenstrup Kirke ligger bl.a. to imponerende ligsten over et forpagterpar fra Nr. Skovsgård: Niels Sørensen (1697-1766) og hustruen Maren Lauritsdatter, Bratbjerggård (1730-1798). Teksten på stenene fortæller udførligt om parrets liv.

 

EJERE OG PASTORATER
Ø. Svenstrup Kirke hørte i en lang periode under Bratskov i Brovst, men solgtes i 1815 til Aalborg Hospital - Helligåndsklostret. Derefter havde den et par private ejere, inden den i 1913 overgik til selveje.
Indtil 1817 var Ø. Svenstrup Sogn knyttet til Brovst Pastorat og har derefter hørt til Torslev Pastorat – det, der i dag hedder Torslev-Ø. Svenstrup Pastorat.

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs